Zakupy VIP
PRIVATE SHOPPING

Dla Klientów, którzy cenią sobie prywatność lub nie mają czasu na przyjście do sklepu w godzinach pracy, proponujemy usługę private shopping. Prywatne zakupy odbywają się po zamknięciu sklepu. Klient ma do swojej dyspozycji cały sklep oraz dwóch specjalistów z wybranych działów. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

+48 500 193 552

[email protected]

Zapraszamy!
Opinie o nas
Sprawdź nas na Allegro.pl


Sprawdź nas na Ceneo.pl

Kategorie

Producenci

JOOLZ Mutsy maclaren AVIONAUT AVIONAUT AVIONAUT
Regulamin konkursu „Dni otwarte Anex 3-4.11.2017?”

Konkurs jest organizowany w związku z dniami otwartymi marki ANEX w sklepie Bociek
w Zabrzu w dniach 03.11.2017 – 04.11.2017. Każdy użytkownik portalu www.facebook.com
może zostać zwycięzcą w naszym konkursie.

Regulamin konkursu „ Dni otwarte Anex 3-4.11.2017”.

Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. Organizator – BOCIEK S.C. ul. Mikulczycka 1, 41-800 Zabrze. NIP: 6482599262
2. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
3. Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Dni otwarte Anex 3-4.11.2017” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
4. Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
5. Komisja konkursowa – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród.

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepBociek/
2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://www.facebook.com/SklepBociek/
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu SklepBociek https://www.facebook.com/SklepBociek/

Zadaniem Uczestnika jest :
a) polubienie profilu SklepBociek na portalu facebook
https://www.facebook.com/SklepBociek/
b) udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy facebook
c) odpowiedź na pytanie - „Jakiej firmy wózek znajduje się na fotografii konkursowej, jaki to model, jak nazywa się jego kolor oraz gdzie( w jakim mieście) to zdjęcie zostało zrobione?”
Odpowiedź powinna zostać umieszczona na profilu https://www.facebook.com/SklepBociek/ ,
w formie jednego komentarza pod postem konkursowym lub jednego publicznego postu od Uczestnika.

4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od 26.10.2017 do 04.11.2017 do godziny 14.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 1.4. Regulaminu
b) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu pod postem konkursowym lub w formie publicznego postu na profilu facebookowym SklepBociek jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym lub w formie publicznego postu od Uczestnika na Fanpage'u https://www.facebook.com/SklepBociek/
c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®
d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu SklepBociek.

§3 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage'a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
3. Wypełniając warunki Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska oraz przesłanej odpowiedzi, zdjęcia lub filmu. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zrzut ekranu we wszelkich mediach (tj. w prasie drukowanej lub elektronicznej, w Internecie, w emisjach telewizyjnych). Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych. Udzielone przez Uczestnika zgody nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
5. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

1. W Konkursie Komisja konkursowa wyłoni 6 zwycięzców.
2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 2 parasolki przeciwsłoneczną do wózka, śpiworek do wózka oraz 3 uchwyty na kubek montowany na ramie wózka.
3. Dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika zostanie przyznana jedna nagroda.
4. Zwycięzcą Konkursu zostanie ta osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi Komisja Konkursowa wysłoni losowo dodatkowych osób, które zostaną uhonorowane nagrodami.
5. Komisja Konkursowa po wyłonieniu Zwycięzców Konkursu zadecyduje o rodzaju przyznanej nagrody. Organizator nie przewiduje możliwości wybrania przez Zwycięzców rodzaju nagrody.
6. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu SklepBociek lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepBociek/ o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest podesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepBociek/ lub http://www.bociek.eu/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.
8. Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na ścianie (wallu) SklepBociek w dniu 06.11.2017.

§5 Wydanie nagrody

1. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, przez stronę SklepBociek. https://www.facebook.com/SklepBociek/ i zobowiązani są do odpowiedzi na powiadomienie w terminie do 7 (siedmiu) dni od jej wysłania.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepBociek/messages/ w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 6.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości prywatnej z strony https://www.facebook.com/SklepBociek/messages/.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§7 Odpowiedzialność

1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) SklepBociek może zostać czasowo zawieszony.
2. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/SklepBociek/
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Facebooku. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu SklepBociek na FB pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) SklepBociek.
5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.


Kontakt


Sklep BOCIEK
ul. Mikulczycka 1
41-800 Zabrze
Godziny otwarcia:
Pon - Pią: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00

Sklep stacjonarny:
+48 32 271 567 9
Sklep internetowy:

+48 500 193 552
+48 32 278 08 97
BOCIEK S.C.
NIP: 6482599262
REGON: 240440581[email protected]

Autor: Sklep BOCIEK